KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest firma SUCCESS – Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, z siedzibą: ul. Kościuszki 151, 42-300 Myszków, z którą można się skontaktować w następujący sposób:

SUCCESS – Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • marketingu i promocji usług SUCCESS- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 • archiwalnych, ewentualnego dochodzenia należności,

(podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez SUCCESS – Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SUCCESS- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus, podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami SUCCESS- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus.

SUCCESS – Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych ( tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z SUCCESS- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus mam charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Decydując się na wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza newslettera, osoba wypełniająca oświadcza, że:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej przez SUCCESS- Centrum Nauczania Języków Obcych Justyna Bekus za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • Wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w oparciu o przepisy art. 172. Ustawy Prawa Telekomunikacyjnego.